Vizitka

Sedež

Cankarjeva ulica 9a
6000 Koper

Podatki

DŠ 47342617
MŠ 5828147000
TRR SI56 1010 0003 5691 339,
Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Urnik

REDNI URNIK (1. september – 30. junij)

od ponedeljka do srede
10.00–14.00
četrtek in petek
13.00–17.00
sobota
15.00–19.00
nedelja in prazniki zaprto

POLETNI URNIK (1. julij – 31. avgust)

torek in četrtek
14.00–18.00
ostali dnevi in prazniki zaprto

Organigram

Klikni na sliko ali ime na kartici in preberi opis funkcije.

Občni zbor

Občni zbor je najvišji upravni in politični organ društva, ki voli in razrešuje vse organe društva ter odloča o pritožbi zoper razsodbo o izključitvi.

Redni občni zbor:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema statut društva, njegove spremembe, dopolnitve in tiste pravilnike ter splošne akte, ki so
 • določeni s tem statutom;
 • odloča o vseh vprašanjih, ki so splošnega pomena za razvoj dejavnosti društva;
 • razpravlja o delu organov društva in sklepa o njih;
 • sprejema program dela društva;
 • voli in razrešuje predsednika društva, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora ter člane
 • razsodišča;
 • odloča o včlanjevanju društva v zveze;
 • imenuje častne člane;
 • dokončno odloči o izključitvi člana;
 • sprejema finančni načrt in letno finančno poročilo;
 • obravnava druga vprašanja v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti;
 • na II. stopnji odloča o pritožbah zoper odločitve drugih organov društva;
 • odloča o upravljanju pravnih oseb pod okriljem društva;
 • sklepa o prenehanju in združitvi društva.

Vsi člani KŠOK-a

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ društva in opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovne naloge. Upravni odbor je sestavljen iz predsednika in štirih članov. V okviru svojega delovnega področja opravlja upravni odbor naslednje naloge:

 • sklicuje redni in izredni občni zbor in pripravlja gradivo za njegova zasedanja;
 • pripravlja predloge splošnih aktov društva;
 • pripravi in sestavi predlog finančnega načrta in zaključnega računa;
 • vodi evidenco članov;
 • imenuje stalne in občasne komisije ter odbore;
 • za potrebo izvedbe volitev imenuje volilno komisijo;
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva kot dober gospodar;
 • neposredno skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti članov društva;
 • pripravi predlog programa dela društva;
 • skrbi za uresničevanje programa dela društva;
 • sprejema interne pravilnike za nemoteno delovanje društva;
 • odloča o spremembi naslova znotraj kraja poslovanja;
 • opravlja naloge določene s tem statutom.
slika_posamezna-oseba
Neja Slokar

PREDSEDNICA
e-mail: neja.slokar@ksok.si

slika_posamezna-oseba
??

PODPREDSEDNIK

slika_posamezna-oseba
Valentina Novak

UPRAVNI ODBOR
e-mail: valentina.novak@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Ivona Furlan

UPRAVNI ODBOR
e-mail: ivona.furlan@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Tanja Gregorič

UPRAVNI ODBOR
e-mail: tanja.gregoric@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Teja Škrokov

TAJNICA
e-mail:teja.skrokov@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Filip Čok Umek

BLAGAJNIK
e-mail: filip.cok@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Mark Djurašević

SVETNIK, UPRAVNI ODBOR
e-mail: mark.djurasevic@ksok.si

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji revizijski organ za nadzor nad gospodarno uporabo finančnih sredstev društva in nad pravilnostjo poslovanja organov društva, funkcionarjev in izvajalcev del. Nadzorni odbor skrbi in odgovarja za pravno delovanje društva. Nadzorni odbor opravlja tudi fakultativno svetovanje in izdaja standarde za pravilno poslovanje. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh nadzornikov, ki so za svoje delo odgovorni občnemu zboru. Nadzorni odbor ima predsednika, ki ga izmed sebe s sklepom določijo nadzorniki na konstitutivni seji. Vsaj en član nadzornega odbora se mora udeleževati sej upravnega odbora.

slika_posamezna-oseba
Eva Keber

PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA
e-mail: eva.keber@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Nicole Tomšič

NADZORNI ODBOR
e-mail: nicole.tomsic@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Zala Starc

NADZORNI ODBOR
e-mail: zala.starc@ksok.si

PRogramski odbor

slika_posamezna-oseba
Martin Kodarin

PROGRAMSKI VODJA
e-mail: martin.kodarin@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Rok Milenkovič

VODJA RESORJA ZA IZOBRAŽEVANJE
e-mail: rok.milenkovic@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Martin Kodarin

VODJA RESORJA ZA KULTURO
e-mail: martin.kodarin@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Marko Krmac

VODJA RESORJA ZA OKOLJE
e-mail: marko.krmac@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Valerija Buh

VODJA RESORJA ZA SOCIALO
e-mail: valerija.buh@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Tanja Gregorič

VODJA RESORJA ZA ŠPORT
e-mail: tanja.gregoric@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Teja Škrokov

VODJA RESORJA ZA ZDRAVJE
e-mail: teja.skrokov@ksok.si

Razsodišče

Razsodišče je pristojno za razsojanje o sporih med člani društva, kadar se ti nanašajo na:

 • premoženjska razmerja, ki izvirajo iz finančnih sredstev društva; uporabo stvarnega premoženja društva (imetništvo);
 • medsebojne razžalitve ali obrekovanja;
 • izvrševanje drugih pravic in obveznosti, ki so določena s statutom društva.


Razsodišče je pristojno za razsojanje o sporih med člani društva in društvom, kadar se ti nanašajo na izvrševanje medsebojnih pravic in obveznosti temelječih na statutu društva, ki jih ima član do društva oziroma društvo do člana.

Razsodišče je pristojno za razsojanje o sporih med organi društva, kadar se ti nanašajo na:

 • spor o pristojnosti;
 • spor o načinu izvrševanja pristojnosti posamičnega organa;
 • kadar ta statut določa, da je za spor ali zadevo pristojno razsodišče.


Razsodišče ugotavlja skladnost temeljnega akta društva s pravnim redom Republike Slovenije in odloča o skladnosti splošnih in posamičnih aktov organov društva s statutom društva in pravnim redom Republike Slovenije.

Neskladne splošne akte organov društva razsodišče razveljavi, neskladne posamične akte organov društva pa razveljavi ali odpravi. Če ugotovi neskladnost temeljnega akta ga ne more razveljaviti, lahko pa izda statutarno odločbo s katero predlaga upravnemu odboru, da skliče občni zbor, kjer se neskladje odpravi.

Razsodišče je pristojno za razsojanje o sporih med člani društva, kadar se ti nanašajo na izvrševanje medsebojnih pravic in obveznosti temelječih na statutu društva ter za spore, ki izhajajo iz delovanja članov v organih društva. Razsodišče je pristojno za sprejem razlage tega statuta v obliki avtentične razlage. V ta namen more predhodno pridobiti mnenje upravnega odbora.

Razsodnik

HONORAR: ni predviden

Razsodnik

HONORAR: ni predviden

Razsodnik

HONORAR: ni predviden

Sekcije

Viziosekcija

slika_posamezna-oseba
Kristian Zupan

VODJA VIZIOSEKCIJE
e-mail: vizio@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Neja Slokar

GRAFIČNA OBLIKOVALKA
e-mail: neja.slokar@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Kristian Zupan

FOTOGRAF
e-mail: kiki.zupan@ksok.si

slika_posamezna-oseba
LAra Knap

SNEMALEC
e-mail: lara.knap@ksok.si

slika_posamezna-oseba
??

MONTAŽER

Promosekcija

slika_posamezna-oseba
Ivona Furlan

VODJA ODNOSOV Z JAVNOSTMI
e-mail: ivona.furlan@ksok.si

slika_posamezna-oseba
??

TRŽNIK
e-mail: trznik@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Filip Čok Umek

PLAKATER
e-mail: filip.cok@ksok.si

Koprska dijaška sekcija

slika_posamezna-oseba
Mark Djuraševič

VODJA KOPRSKE DIJAŠKE SEKCIJE
e-mail: mark.djurasevic@ksok.si

Vsi člani koprske dijaške sekcije

Infotočka

Infotočka je prostor na klubu, ki je odprt v času uradnih ur in ga lahko člani koristijo za koriščenje subvencij in storitev ter informiranje o dogodkih in ostalih zadevah. Na infotočki lahko člani tiskajo, fotokopirajo, skenirajo, plastificirajo, vežejo, režejo, uporabljajo računalnike, se včlanjujejo ali podaljšujejo članstvo, kupijo pisarniški material, dobijo promocijska darila in raznorazne popuste. Lahko si tudi skuhajo čaj ali kavo, kaj prigriznejo in uporabljajo wc.

slika_posamezna-oseba
Aleks Markovič

VODJA INFOTOČKE
e-mail: aleks.markovic@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Jure Klepač

ČISTILEC, INFOTOČKAR
e-mail: jure.klepac@ksok.si

slika_posamezna-oseba
??

HIŠNIK

slika_posamezna-oseba
Črt Markočič

INFORMATIK
e-mail: crt.markocic@ksok.si

slika_posamezna-oseba
Valerija Buh

INFOTOČKAR

slika_posamezna-oseba
KATARINA ĆOSIĆ

INFOTOČKAR

Kontakt

Stopi z nami v kontakt!

Pridruži se nam, z veseljem ti bomo svetovali…